صنعت تشک سازی در ایران

تشک سازی در ایران وضعیت مناسبی دارد و در واقع خریداران تشک های ایرانی را به تشک های خارجی ترجیح میدهند که یکی از دلایل آن برابری کیفیت تشک های خارجی و ایرانی میباشد. دلیل دیگر آن نیز عدم پشتیبانی از تشک های خارجی میباشد. و همین دلیل باعث شده که خریداران نیز از محصولات ایرانی استقبال بیشتری بکنند