قبل از خريد تشك Test-Run را بر آن انجام دهيد

بهتر است بيماران قبل از خريد تشك انواع مختلف تشك‌ها را در منازل افراد مختلف امتحان كنند. بايد كفش‌هاي خود را در آورند و بر روي تشك مورد نظر براي چندين دقيقه دراز بكشند و اگر تشك دو نفره مي‌خريد بايد هر دو نفر با هم براي چند دقيقه دراز بكشيد تا دريابيد براي هر دو نفر راحت است يا خير. امتحان تشك‌هاي مختلف مهم است، زيرا كمپاني‌هاي متفرقه تشك‌هاي مختلفي با سفتي و لايه‌هاي متفاوتي مي‌‌سازند كه ممكن است در درازمدت مشكلات اساسي را براي فرد به‌وجود آورد.