چه موقع به تشک جدید احتیاج داریم؟

·        وقتی از خواب بیدار می شویم درد خفیفی را در کمر خود احساس می کنیم و تصور می کنیم که از نظر فیزیکی به اندازه کافی استراحت نکرده ایم.
·        در خانه فامیل و دوستان و یا اتاق های هتل خیلی بهتر و راحتتر از خانه خود می خوابیم.
·        تشک ما دچار پارگی و سائیدگی های قابل رویت است.
·        فرو رفتگی و برآمدگی های ناخوشایندی در تشک ما ایجاد شده است.
·        وقتی تشک غژغژ صدا می دهد.
·        پس از خوابیدن روی تشک احساس کمر درد می کنیم یا بدنمان کوفته است.